0496 / 97 25 45 info@trouwfeestdj.be

Algemene Voorwaarden TrouwfeestDJ.be

 

 A/ Bezoekers

Overeenkomst tussen TrouwfeestDJ.be en de bezoekers

De prijzen vermeld in de Artiestenprofielen zijn inclusief BTW.

“TrouwfeestDJ.be” doet zijn uiterste best om betrouwbare informatie te tonen op de site, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor publicatiefouten of misverstanden.

“TrouwfeestDJ.be” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de Artiestenprofielen.
Artiestenprofielen van onder de verantwoordelijkheid van de Artiesten.

“TrouwfeestDJ.be” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten begaan door de vermelde Artiesten. “TrouwfeestDJ.be” is slechts een tussenpersoon die u in contact brengt met de vermelde Artiesten.

 

B/ Algemene voorwaarden Artiesten

Overeenkomst tussen TrouwfeestDJ.be en Artiest

1 Artiestenprofiel

1.1. Iedere Artiest is verantwoordelijk voor de inhoud en opmaak van zijn profiel.

1.2. De Artiest zal geen materiaal publiceren dat aanstootgevend is, of waarop auteursrechten geldig zijn. Doet hij dit toch, dan vallen alle gevolgen onder zijn verantwoordelijkheid.

 

2 Website

2.1. “TrouwfeestDJ.be” behoudt zich het recht voor om op gelijk welk ogenblik iedere mogelijke wijziging aan te brengen, die een verbetering van de goederen voor ogen heeft of die uit hoofde van een wettelijke/reglementaire bepaling wordt opgelegd.

 

3 Klachten

3.1 Klachten dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan “TrouwfeestDJ.be”
De Artiest aanvaardt dat slechts klachten die heel gedetailleerd  zijn omschreven in aanmerking worden genomen.
Het indienen van een klacht ontheft de Artiest niet van zijn betalingsplicht.

3.2. Klachten over de website vallen onder de verantwoordelijkheid van “TrouwfeestDJ.be” .
Klachten over het Artiestenprofiel vallen onder de verantwoordelijkheid van de Artiest.

3.3. Onverminderd. de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat “TrouwfeestDJ.be” slechts aansprakelijk kan worden gesteld ingeval van zware fout of opzet en voor zover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade.
“TrouwfeestDJ.be” draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, verhaal van derden e.d.

 

4 Prijzen en facturatie

4.1. Door het betalen van het jaarabonnement aanvaardt de Artiest uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden Artiesten.
Andere voorwaarden die voorkomen op briefwisseling of andere documenten uitgaande van de Artiest, zijn niet aan “TrouwfeestDJ.be” tegenstelbaar.

4.2. De prijs voor een jaarabonnement staat vermeld op de site.
De minimum periode voor een abonnement is 1 jaar.

4.3. Het profiel van de Artiest wordt pas geactiveerd na ontvangst van de betaling.
Dit profiel blijft 1 jaar geldig, waarna het automatisch vervalt bij niet betaling van het abonnementsgeld voor het daaropvolgende jaar.
Na ontvangst van het abonnementsgeld wordt het artiestenprofiel verlengd voor 1 jaar.

4.4. De Artiest bezorgt “TrouwfeestDJ.be” de nodige facturatiegegevens.

4.5. De facturen worden opgemaakt op het einde van ieder kwartaal.

4.6. Een betaald jaarabonnement kan niet geannuleerd worden, aangezien de Artiest tijdens de actieve abonnementsperiode reeds heeft kunnen gebruikmaken van de diensten van de website.

 

5 Betaling

5.1. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van “TrouwfeestDJ.be” en aan elke rechtsgeldige vertegenwoordiger van “TrouwfeestDJ.be”

5.2. Het jaarlijks abonnementsgeld dient in 1 keer betaald te worden.

 

6 Beëindiging en ontbinding

6.1. Onverminderd het recht op schadevergoeding, is “TrouwfeestDJ.be” gerechtigd om de overeenkomst, zelfs indien deze gedeeltelijk werd uitgevoerd, op eender welk moment en door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen dan wel aanvullende garanties te eisen ingeval de Artiest zijn verplichtingen niet naleeft.

 

7 Overmacht

7.1.In geval van overmacht heeft “TrouwfeestDJ.be” het recht tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn of vergoeding.

7.2. In voorkomend geval kan “TrouwfeestDJ.be” bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de Artiest hierdoor zou lijden.

 

8 Algemeen

8.1. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat “TrouwfeestDJ.be” niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel haar verbintenissen kan opschorten indien de Artiest zijn verbintenissen niet nakomt of indien de Artiest nalaat de door hem te verschaffen inlichtingen, documenten of toebehoren tijdig te doen toekomen.

8.2. De nietigheid van om eender welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

8.3. De huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de partijen en vervangt en vernietigt alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.

8.4. De Artiest erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

8.5. Tenzij anders voorzien of overeengekomen. zal zulke kennisgeving of mededeling in het kader van deze overeenkomst per aangetekende brief gebeuren.

8.6. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.
Alle geschillen waartoe de huidige voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement DENDERMONDE.

 

Aanvragen sinds 1 nov 2017:

2296

 

In 3 stappen de juiste DJ vinden en hen contacteren

Wij zoeken nog ervaren Allround DJ’s!